Milieubeleidsverklaring

NOOT is onderdeel van de NOOT Holding en heeft als kernactiviteiten; personenvervoer met taxi’s en touringcars; verkoop, onderhoud en reparatie, regievervoering op vervoersactiviteiten. Daarbij heeft het leveren van de best mogelijke prestatie tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze klanten prioriteit en streven wij ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Om alle processen gestructureerd te laten verlopen, te verifiëren en te verbeteren wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, waarbij continue verbetering een dynamisch gegeven is.

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en de effecten van haar activiteiten op de leefomgeving. Om negatieve effecten van al deze activiteiten te beheersen en waar mogelijk te verbeteren is gekozen voor een gestructureerd milieubeleid zoals dat is vastgelegd in de ISO 14001 norm. De directie van NOOT committeert en conformeert zich aan de ISO 14001 milieunorm en het milieu-beleid en richt zich daarbij op continue verbetering van milieu-prestaties. Met inachtneming van de bestaande wet en regelgeving en technische commerciële mogelijkheden.

Voor 2018 is de milieudoelstelling om een CO2 reductie van 30% te realiseren en in 2019 een totale  reductie (gerekend vanaf 2015) van 75% te hebben gerealiseerd.  In 2018 stromen er 50 elektrische voertuigen in en komt het totaal van op groengas en elektrisch aangedreven voertuigen op 345.

De belangrijkste milieuaspecten hierbij zijn:

  • Gebruik van beschikbare natuurlijke hulpbronnen (onder meer wind- en zonne-energie)
  • Bodem (voorkomen vervuiling)
  • Lucht (CO2 uitstoot).

De directie van NOOT is verantwoordelijk en aansprakelijk, schept de voorwaarden en stelt de middelen beschikbaar om het kwaliteits- en milieubeleid binnen de NOOT organisatie te voeren en te verbeteren.

In 2020 willen wij voor alle bedrijven binnen Noot helemaal CO2 neutraal produceren. De reducatie van CO2 is belangrijk voor onze toekomst en het behouden van de natuur. Noot wil hieraan de komende jaren een forse bijdrage leveren.

Ede, 5 december 2017

Martijn Kersing

Directeur

Onze klanten