Milieubeleidsverklaring Noot Personenvervoer

Noot – gevestigd aan de rand van het prachtige natuur-/bosgebied de Veluwe – onderkent het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorgdragen voor het milieu wordt daarbij als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. Noot spant zich in om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

De directie van Noot acht het haar verantwoordelijkheid bij de uitoefening van de werkzaamheden rekening te houden met het milieu en bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Daarbij wordt een goede balans gevonden tussen people, planet en profit.

Noot wil de bijdrage aan een duurzame ontwikkeling ook binnen de eigen organisatie vormgeven. Om deze duurzame bedrijfsvoering te bereiken, houdt Noot een milieuzorgsysteem in stand. Dit milieuzorgsysteem functioneert op het niveau van ISO 14001:2015 - de internationale norm voor milieuzorg.

Noot verbindt zich om:

  • Milieuwet- en regelgeving na te leven en op nieuwe milieuwet- en regelgeving te anticiperen;
  • Milieuvervuiling en -hinder te voorkomen;
  • Het milieu te beschermen;
  • De milieuprestaties continu te verbeteren;
  • Het milieumanagementsysteem te documenteren en bij te houden.

In het jaarlijkse MVO plan stelt de directie concrete doelen vast die leiden tot verbetering. Om te beoordelen of wij vooruitgang boeken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zullen wij onder meer onze milieuprestaties voortdurend meten met ons monitoringsprogramma en daarmee ook nieuwe doelstellingen formuleren om onze prestaties te verbeteren.

Noot Personenvervoer

Martijn Kersing

Directeur

Ede, 1 januari 2024
People, planet, profit in de praktijk

People

Noot werkt aan een prettige omgeving voor haar medewerkers om in te werken door oog te hebben voor arbeidsverhoudingen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. We voeren actief beleid om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te integreren in het bedrijf en geven hiermee iedereen een kans binnen de organisatie (SROI percentage gemiddeld 17% / ziekteverzuim 6.1% (stijging a.g.v. Corona). Noot erkent dat ze deel uitmaakt van een gemeenschap en streeft ook na om zaken te doen met partijen met gelijke insteek op dit vlak.

Op gebied van personeelsaanname is het zo ingericht dat wij altijd kiezen voor de beste kandidaat waarbij mensen nooit worden uitgesloten o.b.v. geloof, huidskleur, geaardheid en gender. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genieten de voorkeur.

  • Werving van 55-plussers

De komende jaren zullen wij ons met name richten op de werving en opleiding van “55-plussers”. Deze groep is door hun leeftijd lastiger te plaatsen. Zij zijn echter in potentie voor ons van zeer grote toegevoegde waarde. Ze hebben door hun leeftijd natuurlijk overwicht, ervaring met omgang met kinderen en kleinkinderen en meer geduld.

Kandidaten doorlopen onze opleiding “Toegangspoort naar werk”. Alle mensen die instromen en geschikt blijken voor het werk, garanderen wij een baan. Geschikte kandidaten laten we binnen onze organisatie eerst een leer-werktraject doorlopen, zodat ze arbeidsritme en werkervaring opdoen. Hier blijft het echter niet.

  • Inzet statushouders

Ook met de inzet van statushouders heeft Noot al veel ervaring opgedaan. Al twee jaar participeren we in het begeleiden van statushouders naar duurzaam werk. Iedere zes maanden start er een nieuwe groep kandidaten die taaltraining krijgen waarna ze met een medewerker van Noot (Buddy) aan het werk gaan.

  • Open Hiring

Als eerste personenvervoerder werft Noot mensen middels Open hiring. Dit is een concept waarbij een kandidaat zonder enig beletsel aan het werk kan (Werkzoekenden hoeven niet te solliciteren om aan een baan te komen en naar hun arbeidsverleden en cv wordt niet gekeken). Als ze maar gemotiveerd zijn en denken het werk aan te kunnen. Kandidaten melden zich aan en worden op een vacaturewachtlijst gezet. Zo gauw er een werkplek is, kunnen ze aan de slag). Dit biedt kansen aan mensen voor wie de arbeidsmarkt ongewild op slot zit. Mensen die niet meer solliciteren omdat ze al zo vaak zijn afgewezen etc. We zien hier een instroom van zeer geschikte kandidaten vanuit diverse groepen van de maatschappij.

Onze samenwerking met de sociale werkplaats in de regio Ede heeft enkele jaren geleden geresulteerd in het taxibedrijf Pertax. Binnen dit bedrijf werken 20 mensen met een sw-achtergrond dagelijks als taxichauffeur. Deze zusterorganisatie voldoet aan de eisen voor PSO-30+ certificering.

Ook onze facilitaire dienst (zowel technische dienst als schoonmaakteam) bestaat uit 6 collega’s uit de WSW.

Planet

Noot houdt bij al haar beslissingen rekening met de gevolgen daarvan voor het milieu. Noot is de pionier op het gebied van duurzaam ondernemen in onze branche. Elk jaar investeren we in nieuwe, zero-emissie voertuigen. Niet voor niets zijn wij de enige kleinschalig personenvervoerder die dagelijks inmiddels 100 waterstof (4%) aangedreven voertuigen inzet, voor een van haar vervoeropdrachten twee eigen laadpleinen heeft gerealiseerd (Regiotaxi Eemland-Heuvelrug en Rijswijk). Meer dan 100 voertuigen op groengas (4%) en eind 2023 over 1250 batterij-elektrische voertuigen (50%) inzet de resterende 42% van de voertuigen zijn euro 6. In 2024 stromen er nog 125 elektrische voertuigen in die eind 2023 zijn afgeleverd.

Bij een duurzame bedrijfsvoering is het ondenkbaar dat we onze voertuigen en gebouwen aansluiten op grijze stroom. Dit is de reden dat wij een overeenkomst hebben voor de levering van 100% groene energie. Onze voertuigen (ook de elektrische) zijn voorzien van milieubesparende technische toepassingen zoals: een start-stopsysteem, toerenbegrenzer, rijstijlindicator en ecodrive. We besparen hierdoor ten minste 12% extra op uitstoot. Noot promoot Het Nieuwe Rijden en volgt actief de rijstijl van de chauffeurs om waar nodig bij te sturen.

Ons afval wordt zorgvuldig gescheiden en separaat afgevoerd (zoals plastic, oud-papier en oud-ijzer). Olie, oude accu’s, oude banden en oude pc’s worden bovendien afgevoerd door hiertoe gecertificeerde partijen die zorgen voor de meest duurzame verwerking van het afval. Noot werkt conform haar duurzaamheidsprogramma “Groen denken is groen doen”. Dit programma helpt ons, onder andere, bij het terugdringen van het papiergebruik (92% gerealiseerd sinds 2018) en het reduceren van ons energiegebruik. Het programma richt zich op gedragsverandering bij onze medewerkers en onze organisatie.

Noot heeft verder een fietsplan opgesteld om personeel dat werkt vanaf standplaatsen of kantoor zoveel mogelijk te motiveren met de fiets naar het werk te komen. Voor groepsvervoerchauffeurs geldt dat deze het voertuig bij huis hebben. Daarbij is dus geen sprake van woon-werk verkeer. Deze chauffeurs krijgen wel de mogelijkheid een fiets met korting aan te schaffen.

Profit

Bij alle keuzes die we maken wordt een afweging op basis van financiële haalbaarheid gemaakt. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Als maatschappelijk betrokken vervoerder geven we kansen aan iedereen. Daarom sponsort Noot diverse projecten rondom haar doelgroepen. Dit betreft het ter beschikking stellen van busjes voor activiteiten, touringcarritten naar diverse locaties en sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Ook sponsoren we regionale voetbalverenigingen en werken we samen met stichtingen, zoals stichting Make Memories en ouderenorganisatie ANBO.

Onze klanten